PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(„podmínky“)

POUŽITÉ POJMY:

Správce dat: Firma GASTRO POTRAVINY s.r.o., Platanová 2819, 440 01 Louny, korespondenční adresa: U Zastávky 2902, 440 01 Louny (dále „firma“)
Obchodní partner: Fyzická nebo právnická osoba
Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže.

2. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů obchodních partnerů získaných v rámci obchodní činnosti firmy a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

3. Firma se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje obchodních partnerů. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

1. Firma se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. Firma shromažďuje a zpracovává Vámi poskytnuté údaje, nezbytné pro obchodní spolupráci, v tomto rozsahu:

– obchodní název společnosti x jméno a příjmení fyzické osoby

– adresa sídla společnosti x adresa trvalého pobytu fyzické osoby

– dodací adresa

– IČ a DIČ právnické osoby x IČ a DIČ fyzické osoby podnikající

– emailová adresa

– telefonní číslo

– jméno a příjmení kontaktní osoby

– historie objednávek

3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nebo na tak dlouho, jak požaduje zákon.

4. V souvislosti s poskytováním služeb je firma povinna zpracovávat osobní údaje. S těmito údaji pracují zejména:

a. Administrativní pracovnice (zpracování objednávek, faktury)

b. Majitel firmy, obchodní ředitel

c. Účetní

5. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji nakládají výhradně v rámci obchodní spolupráce. Firma ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje obchodních partnerů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou:

a. Daňový poradce, zajišťující Ekonomické a Účetní poradenství

b. IT specialisté spravující software

6. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji obchodních partnerů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi firmou a daným zpracovatelem.

PRÁVA OBCHODNÍHO PARTNERA

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoli přistupovat nebo je opravit.

Jako subjekt zpracování osobních údajů máte také následující práva:

1. Právo vzít souhlas kdykoliv zpět.

2. Právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

3. Právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

4. Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat.

5. Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů. Veškerá práva můžete uplatnit na emailu info@igastro.cz.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Firma se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2. Firma se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Firmy, které budou mít stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

b) osobní údaje budou zpracovávány na území České republiky;

c) Firma zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3. Firma se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném a odpovídajícím pokynům. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

Datum poslední aktualizace: V Lounech dne 24. 5. 2018